Người phụ trách Nguyễn Thị Hoài Thương
Cập nhật lần cuối 04/05/2022
Thành viên 23
  • 1_SP_trong_BDS.mkv
   10 xp
  • 2_tim_kiem_chu_nha.mkv
  • 3_kiem_soat_thi_truong_can_cat.mkv
  • 4_kiem_soat_san_pham.mkv
  • 5_danh_gia_chu_nha.mkv