Người phụ trách Nguyễn Thị Hoài Thương
Cập nhật lần cuối 07/05/2022
Thành viên 22
  • 1_cac_buoc_lam_viec_kh.mkv
  • 2_bai_chao_hang_so_1.mkv
  • 3_chuan_bi_dan_khach.mkv
  • 4_nguyen_tac_lan_gap_dau_tien.mkv
  • 5_tao_su_dong_cam.mkv
  • 6_5_tieu_chi_kh.mkv
  • 7_xu_li_tin_ao.mkv
  • 8_bai_chao_hang_so_2.mkv
  • 9_thich_khong_thich.mkv
  • 10_cham_soc_kh.mkv
  • 11_chao_hang_so_3.mkv