CĐ: Hướng dẫn khảo sát | Thiên Minh Capital - Nơi đào tạo Bất động sản thực chiến hàng đầu Việt Nam
Người phụ trách Nguyễn Thị Hoài Thương
Cập nhật lần cuối 07/03/2022
Thời gian Hoàn thành 31 phút
Thành viên 23