CĐ 1: Cơ bản về Môi giới Bất động sản | Thiên Minh Capital - Nơi đào tạo Bất động sản thực chiến hàng đầu Việt Nam
Người phụ trách Nguyễn Thị Hoài Thương
Cập nhật lần cuối 23/09/2023
Thời gian Hoàn thành 1 giờ 34 phút
Thành viên 77
Cơ bản
  • 1.1. Định nghĩa môi giới Bất động sản
   10 xp
  • 1.2. Được và Mất khi gia nhập môi giới Bất động sản
  • 1.3. Các loại hình môi giới phổ biến
   10 xp
  • 1.4. Các cấp bậc của môi giới Bất động sản nhà lẻ
  • 1.5. Cần chuẩn bị gì để làm môi giới
  • 1.6. Cách để phát triển nhanh trong lĩnh vực Môi giới Bất động sản
  • 1.7. Các yếu tố cần thay đổi khi làm môi giới Bất động sản
   Mới