CĐ 2 : Tổng quan về Bất động sản (Phần 2) | Thiên Minh Capital - Nơi đào tạo Bất động sản thực chiến hàng đầu Việt Nam
Người phụ trách Nguyễn Thị Hoài Thương
Cập nhật lần cuối 14/11/2022
Thời gian Hoàn thành 34 phút
Thành viên 49
    • 1. Thế nào làm một Bất động sản tốt
    • 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá Bất động sản
    • 3. Những khuyết điểm phổ biến của Bất động sản
    • 4. Phương pháp định giá Bất động sản cơ bản
    • 5. Thế nào là bất động sản đầu tư được