CĐ 6: Phương pháp làm việc với Khách hàng | Thiên Minh Capital - Nơi đào tạo Bất động sản thực chiến hàng đầu Việt Nam
Người phụ trách Nguyễn Thị Hoài Thương
Cập nhật lần cuối 22/11/2022
Thành viên 59
  • 1. Các bước làm việc với khách hàng
  • 2. Bài chào hàng số 1
  • 3. Gặp mặt khách hàng
  • 4. Các tiêu chí đánh giá khách hàng
  • 5. Bài chào hàng số 2
  • 6. Biểu hiện của khách hàng và cách xử lý
  • 7. Chăm sóc khách hàng
  • 8. Bài chào hàng số 3